ค้นหาคำทันทีที่เข้าโปรแกรม vi

ดังเช่นการเข้าโปรแกรมพร้อมกับการค้นหาคำที่ต้องการ

ทำได้โดยใช้งานดังนี้

# vim  +/string  /text/file/for/lookup

จะเป็นการค้นหาคำว่า string ทันทีที่เข้าสู่โปรแกรม

โดยเริ่มต้นตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่คำแรกที่ค้นพบ

หากต้องการค้นหาต่อไปก็ให้กดปุ่ม n ไปเรื่อยๆ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s